می‌گویند تیمور هنگام هزیمت در نبرد،‌ به خرابه‌ای پناه برد و از یک مورچه درس پای‌داری آموخت. بد فکری نیست، گرچه شاید سیزیف هم در مشقت بی‌پایان خویش ادای مورچه‌ی تیمور را در می‌آورد.

 «محمد قائد - مخمل و گونی»

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید