حافظ ته ِ ته ِ حرفش اینه که: «درسته ما به بهشت نمی‌ریم، اما خب شما هم نمی‌رین.»

 خدا وکیلی اینم شد حرف؟

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید